WomanMagazine.pl

Regulamin uczestnictwa w konkursie „Rusz się z Kubusiem!” organizowanym przez Woman Magazine

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu „Rusz się z Kubusiem!”.

Standard Post with Image

Rozdział I.
Postanowienia ogólne

§1.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Regulaminie – oznacza to regulamin uczestnictwa w konkursie „Rusz się z Kubusiem!” organizowanym przez WomanMagazine.pl
2. Organizatorze – oznacza to WomanMagazine.pl, ul. Racławicka 58 (I piętro), 30-117 Kraków
3. Sponsorze nagród – oznacza to Arskom Group Sp. z o.o., Al. Niepodległości 188 lok. 12, 02-577 Warszawa, NIP: 521 36 36 776,  REGON: 146295261.
4. Konkursie – oznacza to uczestnictwo w konkursie objętym niniejszym regulaminem.
5. Uczestniku konkursu – oznacza osobę, wyrażającą zgodę na warunki regulaminu, która wyraziła zgodę na udział w konkursie.

§2.

1. Przystępując do konkursu, uczestnik konkursu akceptuje niniejszy regulamin.
2. Organizator zastrzega, iż przetwarza dane osobowe uczestników konkursu, wyłącznie w celu wyłonienia laureata konkursu.

§3.

Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, wolne od opłat ze strony Organizatora konkursu.

§4.

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego wypowiedzi konkursowej.

§5.

Udział w konkursie przeznaczony jest dla osób pełnoletnich.

 

Rozdział II.
Ogólne zasady gry

§1.

Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi na Pytanie Konkursowe: „Jaki jest Twój sposób na zachęcenie dziecka do aktywności fizycznej?” w komentarzu pod postem konkursowym konkursu „Rusz się z Kubusiem” na stronie: www.womanmagazine.pl oraz https://www.facebook.com/womanmagazinepl.

§2.

Laureatem konkursu będą trzy osoby, które udzielą najciekawszych i najbardziej kreatywnych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

§3.

Konkursowe odpowiedzi można nadsyłać do g. 24.00 w dniu 5.06.2017 r.

§4.

Laureatów konkursu wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z 3 osób, wskazanych przez Organizatora.

§5.

Organizator poinformuje o wynikach konkursu na stronie: www.womanmagazine.pl oraz https://www.facebook.com/womanmagazinepl, nie później niż 8.06.2017 r.

 

Rozdział III.
Nagrody

§1.

1. Nagrodą w konkursie dla każdego z Laureatów będzie zgrzewka (12 butelek o pojemności 0,5 l) produktu Kubuś Waterrr Sport w jednym z trzech smaków, a także jedna z trzech unikalnych kart podpisanych przez ambasadorów akcji „Rusz się z Kubusiem!” – Kamila Grosickiego, Bartosza Kapustkę lub Michała Pazdana.
2. Organizator zastrzega, każdy z laureatów otrzyma inną kartę z autografem ambasadora oraz zgrzewkę produktu Kubuś Waterrr Sport o smaku wskazanym przez Organizatora.

§2.

Zadeklarowana przez sponsora nagród wartość nagrody (zgrzewka produktu Kubuś Waterrr Sport + karta ambasadora) wynosi 31,62 zł brutto.

§3.

Nagrody rzeczowe będą wysyłane do 21 dni roboczych od momentu skontaktowania się zwycięzcy z Organizatorem i ustaleniu miejsca wysłania nagrody.

§4.

Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę lub inne nagrody rzeczowe.

§5.

Wydanie nagród nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

Rozdział IV.
Postępowanie reklamacyjne

§1.

Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie do Organizatora, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia listy Laureatów, bezpośrednio w siedzibie Organizatora (decyduje data doręczenia) lub listem poleconym przesłanym na jego adres wskazany w Regulaminie (decyduje data stempla pocztowego).

§2.

Reklamacje doręczone lub przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 powyżej nie będą̨ rozpatrywane przez Organizatora.

§3.

Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające Organizatorowi udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji i uzasadnienie reklamacji.

§4.

Organizator powinien rozpatrzyć reklamacje w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

§5.

Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji jest ostateczna.

 

Rozdział V.
Postanowienia końcowe

§1.

1. Organizator konkursu w uzasadnionych przypadkach może podjąć decyzję o odstępstwie od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników.

§2.

Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konkursu lub zmiany jego zasad.

§3.

Regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania, nie później jednak niż z dniem 31 maja 2017 r.

§4.

Wszelkie spory rozstrzygane są na mocy prawa właściwego dla siedziby Organizatora.

Podobne artykuły

Botox - jak się do niego przygotować?

Zmarszczki mimiczne mogą być poważnym problemem. Teraz można się go pozbyć – wybierz botox! Ze względu na swoją specyfikę zmarszczki mimiczne są niemalże niemożliwe do usunięcia z wykorzystaniem popularnych kosmetyków. Jest jednak sposób na ich usunięcie – to botox, czyli inaczej toksyna botulinowa, z której skorzystamy w profesjonalnych gabinetach medycyny estetycznej.

Czytaj więcej

WOMAN MAGAZINE OTWARTY!

W piątkowy wieczór 8 kwietnia 2016 w krakowskim Hotelu Kossak odbyła się Wielka Gala otwarcia naszego magazynu internetowego! Od tygodni czekaliśmy, by w końcu oficjalnie przypieczętować rozpoczęcie tworzenia nowego miejsca w sieci, dedykowanego współczesnej kobiecie.

Czytaj więcej