WomanMagazine.pl

Regulamin Konkursu Walentynkowego

Z okazji Walentynek przygotowaliśmy dla Was konkurs, opisz na jaki komplement lub miłe słowa dałyście się poderwać, a my wybierzemy najlepszy i najbardziej kreatywny podryw! Do wygrania książka kucharska, na zgłoszenia czekamy do 15.02.

Standard Post with Image

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

1. Organizatorem Konkursu „Na jaki komplement dałaś się poderwać? ” (zwanym dalej „Konkursem”), jest Woman Magazine (zwana dalej „Organizatorem”).

 

 

2. Konkurs zorganizowany jest w celu zaktywizowania facebookowej społeczności.

 

 

3. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

 

4. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

 

5. Konkurs jest prowadzony na https://www.facebook.com/womanmagazinepl  (zwanej dalej “Fanpage”) na głównej stronie profilu.

 

 

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora (zwani dalej „Uczestnikiem”).

 

 

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

 

 

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;

 

 

b. wykonanie konkursowego zadania opisanego w poście konkursowym.

 

 

c. wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu, o czym należy poinformować Organizatora w komentarzu pod postem konkursowym.

 

 

d. poprzez wzięcie udziału w Konkursie Uczestnik zezwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych.

 

 

3. Konkurs organizowany jest w dniach od 30 stycznia do 15 lutego 2021 roku do końca dnia.

 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.

 

 

§ 3. NAGRODA

 

 

1. Nagrodą w Konkursie jest książka kucharska.

 

 

2. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

 

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 

 

1. Po dniu zakończenia Konkursu, Organizator wybierze Uczestników, którzy otrzymają Nagrodę. Organizator zastrzega sobie subiektywny wybór nagrodzonych Uczestników.

 

 

2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na Fanpage’u.

https://www.facebook.com/womanmagazinepl

 

 

3. Nagroda zostanie wydana nagrodzonemu Uczestnikowi na koszt Organizatora przesyłką pocztową dostarczoną w obrębie granic Polski.

 

 

4. W celu przekazania Nagrody, nagrodzony Uczestnik w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej via wiadomość prywatna FB adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

 

 

5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

 

 

6. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych droga elektroniczną poprzez wiadomość na FB.

 

 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

 

 

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie nagrodzonego Uczestnika w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

 

§ 5. REKLAMACJE

 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: biuro@designpr.pl w czasie trwania Konkursu.

 

 

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 

 

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem zawierającym w temacie słowo „Reklamacja”.

 

 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni.

 

 

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

 

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

 

 

 

 

Załącznik do regulaminu.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu zorganizowania Konkursu „Na jaki komplement dałaś się poderwać?”.

 

 

§ 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach określonych w § 2 jest Woman Magazine.

 

 

2. Z ADO można się skontaktować poprzez adres email: biuro@designpr.pl.

 

 

§ 2. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

1. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w Konkursie.

 

 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 

 

- organizacji Konkursu - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika na zasadach określonych w regulaminie.

 

 

- opublikowania wyników Konkursu na Fanpage’u https://www.facebook.com/womanmagazinepl- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika na zasadach określonych w regulaminie.

 

 

- przekazania Nagrody nagrodzonym w wyniku przeprowadzenia Konkursu Uczestnikom - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Uczestnika na zasadach określonych w regulaminie.

 

 

- rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

 

 

§ 3. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

 

 

ADO będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, podanych adresów i numerów telefonów kontaktowych Uczestnika Konkursu oraz nazwy konta w serwisie Facebook.

 

 

§ 4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 

1. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie trwania Konkursu.

 

 

2. Dane osobowe Uczestników nagrodzonych w wyniku przeprowadzenia Konkursu przetwarzane będą w okresie niezbędnym do przekazania Nagrody.

 

 

3. Nazwa konta w serwisie Facebook przetwarzana będzie przez okres i na zasadach oferowanych przez Facebook.

 

 

§ 5. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ PRZETWARZANE DANE

 

 

1. Uczestnikowi Konkursu przysługuje w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

 

2. Cofniecie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.

 

 

3. Ponadto Uczestnik Konkursu ma prawo do:

 

 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 

 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 

 

- usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

 

 

- przenoszenia danych;

 

 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

 

§ 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Dane osobowe przetwarzane przez ADO mogą być przekazane podwykonawcom i podmiotom współpracującym (podmiotom przetwarzającym), takim jak w szczególności: firmy kurierskie i operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy płatności, dostawcy usług consultingowych lub prawnych, firmy realizujące obsługę klienta, w tym proces reklamacji, dostawcy usług i systemów infrastruktury telekomunikacyjnej.

 

Podobne artykuły

Regulamin uczestnictwa w konkursie „Rusz się z Kubusiem!” organizowanym przez Woman Magazine

Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu konkursu „Rusz się z Kubusiem!”.

Czytaj więcej

Rozstrzygnięcie konkursu Woman Magazine&White Place!

Przez prawie tydzień spływały do nas inspirujące cytaty, którymi nasze Czytelniczki motywowały się do rozpoczęcia każdego dnia z ogromem energii. Cóż... musimy przyznać, że macie polot! ;)

Czytaj więcej